قالب های اینستاگرام ( نسخه 02 ) - 140 طرح

مشخصات فایل

  • کد فایل 16123712
  • High Resolution No
  • Layered No
  • Graphics Files Included JPG Image
  • Minimum Adobe CS Version CS

توضیحات

قالب های اینستاگرام ( نسخه 02 ) - 140 طرح
 
140 فایل  PSD قالب های شگفت انگیز بنر با کیفیت عالی برای خدمات، محصولات و کمپین های شما. این مجموعه دارای فایل PSD قابل ویرایش و رانما می باشد. شامل تصاویر پیش نمایش نمی باشد.
 
فونت های رایگان:

1. http://www.fontfabric.com/nexa-free-font/ 2. https://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans 3. http://www.dafont.com/roboto.font 4. http://www.dafont.com/bebas-neue.font 5. https://www.google.com/fonts/specimen/Montserrat 6. https://www.behance.net/gallery/17504367/Free-font-family-SkolaSans 7. https://www.google.com/fonts/specimen/Cabin 8. https://www.google.com/fonts/specimen/Raleway 9. https://www.behance.net/gallery/28586665/Break-Free-Font 10 https://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Lato 11. http://www.dafont.com/james-fajardo.font 12. http://www.dafont.com/linux-libertine.font 13. http://www.dafont.com/southern-aire.font 14. http://www.dafont.com/ostrich-sans.font 15. http://www.fontfabric.com/intro-free-font/ 16. http://www.dafont.com/hand-of-sean.font 17. http://www.dafont.com/search.php?q=prozak 18. http://www.dafont.com/search.php?q=sanchez 19. http://www.dafont.com/search.php?q=neuton 20. http://www.dafont.com/search.php?q=big+surprise 21. http://www.dafont.com/lobster.font 22. http://www.dafont.com/search.php?q=Tertre 23. http://www.dafont.com/search.php?q=dirty+ego 24. http://www.dafont.com/kenyan-coffee.font 25. http://www.dafont.com/rock-it.font 26. http://www.dafont.com/steelfish.font 27. http://www.dafont.com/caviar-dreams.font 28. http://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Noto+Sans 29. http://www.dafont.com/swagger-kt.font 30. http://www.dafont.com/j-d-handcrafted.font 31. http://www.dafont.com/sui-generis.font 32. http://www.dafont.com/bebas.font 33. http://www.fontsquirrel.com/fonts/ChunkFive 34. System Font – Arial 35. http://www.dafont.com/search.php?q=gobold 36. http://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Lobster+Two37. http://www.fontsquirrel.com/fonts/oswald 38. http://www.dafont.com/euro-caps.font 39. http://www.dafont.com/tondu.font 40. http://www.dafont.com/geo-sans-light.font 41. Century Gothic – System Font 42. Myriad Pro – System Font 43. http://www.dafont.com/sui-generis.font 44. http://www.dafont.com/honey-script.font 45. http://www.dafont.com/thirsty-script.font 46. http://www.dafont.com/scriptina.font 47. http://www.dafont.com/baby-blocks.font 48. http://www.fontsquirrel.com/fonts/sinkin-sans 49. http://www.fontsquirrel.com/fonts/bree-serif 50.http://www.dafont.com/sansation.font 51. http://www.dafont.com/bignoodle-titling.font 52.https://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Roboto+Slab 53. http://www.dafont.com/ostrich-sans.font 54.http://www.fontsquirrel.com/fonts/bree-serif 55. http://www.dafont.com/sansation.font 56. http://www.dafont.com/chrome2.font 57. https://www.google.com/fonts/specimen/Great+Vibes 58. http://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Sail 59. http://www.dafont.com/birds-of-paradise.font 60. http://fontfabric.com/downfont/nexa.zip 61. http://www.dafont.com/constantine.font

پروژه های گرافیکی مشابه

تصاویر مشابه


ثبت نام در پارس استاک
ورود به سایت
تصاویر
گرافیک
تماس با ما